1. Organizatorem konkursu Mozaika Talentów-„Karuzela z piosenkami” jest Fundacja „nie Czekaj”

 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych 

 3. Ze względu na dużą rozpiętość wiekową, przewidziano cztery kategorie:
  -dla dzieci w wieku przedszkolnym
  -dla uczniów klas I-III
  -dla uczniów klas IV-VI
  -dla uczniów klas VII-VIII

 4. Konkurs ma charakter indywidualnego popisu wokalisty, któremu towarzyszyć może akompaniator lub zespół muzyczny. Wokalista może także wykorzystać w czasie występu półplayback.

 5. Wokalista ma przygotować do wykonania w konkursie 1 piosenkę w języku polskim, dostosowaną do wieku i możliwości wokalisty.

 6. Przesłuchania wstępne ( etap pierwszy konkursu - eliminacje wstępne) przeprowadzą nauczyciele przedszkoli i nauczyciele muzyki w szkole, którą będzie reprezentował dany wokalista. Sposób przeprowadzenia eliminacji wstępnych pozostaje w gestii nauczycieli.

 7. Każda zaproszona do udziału w konkursie placówka może wytypować do przesłuchań konkursowych najwyżej trzech wokalistów w danej grupie wiekowej.

 8. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem umieszczonego na stronie festiwalowej formularza.

 9. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców (prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika we wszelkiego typu publikacjach związanych z konkursem zgodnie z literą prawa autorskiego i praw do wizerunku. Zgoda dotyczy także rejestracji audio i wideo oraz wykorzystania tych materiałów zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami obowiązującego prawa.

 10. Eliminacje odbędą się w Pszczyńskim Centrum Kultury. Terminy przesłuchań oraz koncertu finałowego będą opublikowane na stronie internetowej konkursu w stosownym czasie.

 11. Uczestnicy wraz z opiekunami dojeżdżają do Pszczyny (przesłuchania konkursowe oraz w dniu koncertu finałowego, a także na koncert laureatów) na własny koszt.

 12. W przypadku złej jakości nagrania podkładu dźwiękowego, organizator może zgłosić zastrzeżenia do uczestnika i nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagłośnienia.

 13. Ocena występu wokalistów odbędzie się wg jednolitych kryteriów. W kwestiach spornych w przebiegu obrad Jury w trakcie eliminacji konkursowych głos decydujący ma Członek Zarządu Fundacji "Nie Czekaj".

 14. W przypadku uczestnictwa w konkursie osoby szkolącej się pod okiem członka Jury, jego głos nie będzie brany pod uwagę w ogólnej ocenie tego uczestnika.

 15. W wyniku przesłuchań, jury wyłoni po pięciu laureatów w czterech kategoriach (razem 20 laureatów, kategorie - patrz pkt. 3 regulaminu).

 16. Koncert finałowy odbędzie się na profesjonalnej scenie, gdzie komisja pod przewodnictwem uznanego wokalisty ogłosi ostateczne wyniki konkursu i dokona wręczenia nagród.

 17. Finalistów oceniać będzie profesjonalne Jury, którego werdykt jest ostateczny. W przypadku kwestii spornych w trakcie obrad kapituły finałowej głos rozstrzygający ma Honorowy Członek Jury .

 18. Komisja ma prawo poprosić zwycięzców o ponowne wykonanie prezentowanego utworu po ceremonii wręczenia nagród.

 19. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz dyplomy pamiątkowe dla finalistów.

 20. Konkurs ma charakter cykliczny. Jeśli w kolejnych dwóch latach dany wokalista zajmie pierwsze miejsce w swojej kategorii, to w kolejnym roku nie może wziąć udziału w konkursie jako uczestnik. Dla takiego wokalisty przewiduje się udział w pracach komisji oceniającej oraz występ w ramach popisów mistrzów konkursu.

 21. Każdy laureat (finalista) zobowiązany jest do wcześniej zaplanowanych i ustalonych występów promujących młode talenty w koncertach organizowanych przez Fundację oraz organizacje i instytucje wspierające konkurs.

 22. Wyniki po ich ogłoszeniu będą opublikowane w Internecie na stronie konkursu

 23. Dodatkowe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu : 661407676 lub 725219517

 24. Kwestie nie ustalone w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez strony zainteresowane w formie uzgodnień telefonicznych lub pocztą elektroniczną